Legal notice

Politika Privatnosti

Kompanija NEXI CENTRAL EUROPE A.S. (“NEXI CENTRALE EUROPE”) sa sedištem u XXXXXX (u daljem tekstu „Kompanija", „mi" i „naš"), kao kontrolor podataka, obavezna je da štiti privatnost korisnika. Ova politika privatnosti („Politika privatnosti") odnosi se samo na veb-sajt www.nexicentraleurope.com (u daljem tekstu „Sajt").
Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti pre korišćenja Sajta.

1. Sajt
Glavna svrha Sajta je da predstavi usluge i proizvode Kompanije i da korisnicima pruži detaljne informacije o tim uslugama, kao i o godišnjim finansijskim izveštajima Kompanije.
U ovoj Politici privatnosti opisan je način na koji prikupljamo, koristimo i delimo podatke o ličnosti do kojih dolazimo kao rezultat korišćenja Sajta od strane korisnika.
Budući da Kompanija zadržava pravo da doda ili ukloni funkcije sa Sajta u bilo kom trenutku, kao i da promeni usluge i/ili proizvode koje nudi, Kompanija može da, u bilo kom trenutku, ažurira Politiku privatnosti, uz obaveštenje korisnicima i posetiocima Sajta u vezi sa načinjenim izmenama.
Budući da Sajt može da dozvoli pristup veb-stranicama koje su u vlasništvu ili koje vodi Kompanija ili treće strane, napominjemo da se ova Politika privatnosti ne odnosi na te veb-stranice i, posebno, da Kompanija nije odgovorna za zaštitu podataka o ličnosti koje obrađuju pomenute treće strane.

2. Obrađeni podaci
Podaci o pretraživanju. Podaci o pretraživanju obuhvataju sve podatke koji se prikupljaju automatski putem Sajta i koji se odnose, na primer, na vrste radnji koji korisnici izvršavaju na Sajtu i na način na koji koriste Sajt. Pored toga,  možemo da automatski beležimo IP adresu (odnosno, jedinstvenu adresu koja identifikuje korisnikov uređaj na internetu), koju naš server automatski identifikuje. Podaci o pregledanju se koriste isključivo u svrhu prikupljanja anonimnih statističkih informacija o korišćenju Sajta i da bi se proverilo da li on pravilno funkcioniše, a brišu se odmah pošto su obrađeni. Ovi podaci se mogu koristiti i za utvrđivanje odgovornosti u slučaju bilo kakvih krivičnih dela vezanih za kompjutere usmerenih protiv našeg Sajta, ili radi zaštite naših prava. Za više informacija o načinu na koji ovaj veb-sajt koristi kolačiće, možete pogledati Obaveštenje o kolačićima, preko odgovarajućeg linka.

3. Svrha i pravni osnov obrade
Svrha Pravni osnov
A. Kompanija obrađuje podatke o ličnosti korisnika kako bi obezbedila da Sajt sadrži aktuelne informacije i da ispunjava potrebe korisnika, kako bi analizirala, revidirala i unapredila proizvode ili usluge koji se nude na Sajtu, kako bi korisnicima pružila iskustvo pregledanja prilagođeno njihovim potrebama, kako bi obezbedila usaglašenost sa uslovima korišćenja Sajta, bezbednost Sajta i njegovih korisnika, kao i zaštitu prava i/ili imovine Kompanije. Informacije koje se koriste u tu svrhu ostaće strogo anonimne i neće biti korišćene za identifikovanje korisnika, niti će biti pridodate podacima o ličnosti korisnika. A. Kompanija obrađuje podatke u ove svrhe da bi ostvarila legitimni interes u smislu zaštite svoje imovine, svog poslovanja i svojih prava.
B. Kompanija obrađuje podatke o ličnosti korisnika da bi ispunila obaveze koje proističu iz zakona, propisa ili regulative EU. B. Kompanija obrađuje podatke u ove svrhe da bi ispunila svoju zakonsku obavezu.

4. Priroda obrade podataka
Obrada podataka u svrhe navedene u stavu 3.A je automatska i podrazumevana u internet protokolima za prenos.

5. Primaoci podataka
Povezana i zavisna društva. U slučajevima kada je neophodno ostvarivanje svrha opisanih u ovoj Politici privatnosti, Kompanija komunicira podatke o ličnosti korisnika svojim povezanim i zavisnim društvima i matičnim kompanijama, koje se mogu nalaziti i van Evropske unije.

Treće strane kao pružaoci usluga. Podatke o ličnosti korisnika delimo sa trećim stranama kao pružaocima usluga koji postupaju kao obrađivači podataka, kako bi se omogućilo korišćenje Sajta i/ili obezbedilo pružanje usluga preko Sajta. Na primer, takve treće strane mogu obuhvatati profesionalce, uključujući i one u svojstvu saradnika, koji pružaju tehničke, komercijalne ili administrativne usluge savetovanja Kompaniji u vezi sa njenim poslovanjem i svrhama opisanim u Politici privatnosti, kompanije koje se bave upravljanjem ili održavanjem IT infrastrukture na kojoj se sajt bazira, kao i agencije koje pružaju usluge promocije i marketinga u ime i za račun Kompanije. 

Treće strane u skladu sa zakonskom obavezom ili u cilju zaštite prava Kompanije. Podaci o ličnosti korisnika mogu biti komunicirani institucijama, agencijama za sprovođenje zakona, pravosudnim, administrativnim ili regulatornim organima, u kontekstu zakonske ili administrativne procedure, ili da bismo ispunili zakonsku obavezu ili zaštitili naša prava, između ostalog i na sudu. 

6. Prenos u inostranstvo 
U cilju pružanja usluga samim korisnicima, ili ostvarivanja drugih svrha navedenih u ovoj Politici privatnosti, može se pojaviti potreba da Kompanija prenese podatke o ličnosti korisnika u inostranstvo. Pre nego što izvrši prenos podataka van Evropske unije, kompanija će usvojiti sve odgovarajuće mere predostrožnosti, između ostalog i one ugovorne prirode, koje predviđa važeći zakon o privatnosti, kako bi mogla da garantuje zaštitu, sigurnost i poverljivost prenetih podataka o ličnosti (na primer, usvajanje standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Evropska komisija).

7. Zadržavanje podataka
Podatke o ličnosti korisnika zadržavamo samo onoliko dugo koliko je neophodno da bi se pružila usluga ili da bi se ispunile svrhe zbog kojih su ti podaci prikupljeni, i u skladu sa zakonskim obavezama.

8. Sigurnost podataka
Kompanija nastoji da zaštiti sigurnost podataka o ličnosti korisnika i pridržava se sigurnosnih propisa u okviru važećih zakona, kako bi se izbegao bilo kakav gubitak, nelegitimna ili nelegalna upotreba podataka i neovlašćen pristup podacima. Pored toga, informacioni sistemi i kompjuterski programi su konfigurisani na takav način da je korišćenje podataka o ličnosti i podataka koji omogućavaju identifikaciju korisnika svedeno na najmanju moguću meru, samo onda kada je to neophodno za konkretne svrhe, koje se ostvaruju s vremena na vreme, kako je navedeno u ovoj Politici. Kompanija koristi brojne napredne sigurnosne tehnologije i procedure kako bi unapredila zaštitu podataka o ličnosti korisnika. Na primer, podaci o ličnosti se čuvaju na sigurnim serverima koji se nalaze na mestima sa kontrolisanim pristupom. Korisnici mogu da pomognu Kompaniji da ažurira i održava njihove podatke o ličnosti tako što će je obavestiti o svim promenama, kao što je, na primer, promena e-mail adrese.

9. Prava privatnosti
Korisnik ima pravo na pristup, ispravku ili brisanje podataka koje čuva Kompanija, a koji se odnose na njega/nju, kao i pravo da se usprotivi ili da ograniči određene vrste obrade podataka (uključujući i pravo da povuče prethodno datu saglasnost za obradu), kao i da mu/joj budu poslati podaci o ličnosti koji se odnose na njega/nju u strukturisanom, uobičajeno korišćenom formatu koji se može pročitati uz pomoć automatskog uređaja (pravo na prenosivost podataka). Konačno, korisnik ima pravo da uloži prigovor nadležnom nadzornom organu. Ostvarivanje navedenih prava ne povlači sa sobom troškove, ali u slučaju da zaključimo da je ostvarivanje prava na privatnost od strane korisnika očigledno neosnovano ili preterano, zadržavamo pravo da podnosiocu zahteva naplatimo razuman doprinos za troškove koji se odnose na njegov/njen zahtev. Da biste ostvarili vaša prava na privatnosti, kao i da biste zatražili bilo kakvu informaciju ili pojašnjenje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete se obratiti Kompaniji na sledeću e-mail adresu: CE_DPO@nexigroup.com