Legal notice

Adatvédelmi Irányelv


A NEXI CENTRAL EUROPE társaság („NEXI CENTRAL EUROPE”) – amelynek székhelye: XXXXXX – (a továbbiakban a „Társaság", „mi", valamint „a mi") adatkezelőként vállalja a felhasználó magánéletének védelmét. A jelen adatvédelmi irányelv („Adatvédelmi irányelv") a www.nexicentraleurope.com webhelyre (a továbbiakban a „Webhely") vonatkozik.
A Webhely használata előtt, kérjük, gondosan olvassa el az Adatvédelmi irányelvet!

1. A Webhely
A Webhely fő célja, hogy bemutassa a Társaság szolgáltatásait és termékeit, és részletesen tájékoztassa a felhasználókat e szolgáltatásokról, valamint a Társaság mérlegszámlájáról.
A jelen Adatvédelmi irányelv ismerteti, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és osztjuk meg azokat a személyes adatokat, amelyeket annak folytán szerzünk meg, hogy a felhasználók igénybe veszik a Webhelyet.
Mivel a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Webhelyet bármikor új funkciókkal bővítse, illetve funkciókat távolítson el róla, valamint megváltoztassa a kínált szolgáltatásokat és-vagy termékeket, az Adatvédelmi irányelvet a Társaság bármikor frissítheti a Webhely felhasználóinak és látogatóinak, a végrehajtott változtatásokra vonatkozó tájékoztatása mellett.
Mivel a Webhely lehetővé teheti a Társaság, illetve harmadik személyek tulajdonában lévő és által üzemeltetett webhelyekhez való hozzáférést, kikötjük, hogy a jelen Adatvédelmi irányelv nem vonatkozik az ilyen webhelyekre, különösen pedig azt, hogy a Társaság nem tartozik felelősséggel az ilyen harmadik személyek által kezelt személyes adatok védelméért.

2. Kezelt adatok
Böngészési adatok. A böngészési adatok magukban foglalnak a Webhely révén automatikusan gyűjtött minden adatot, és – például – a felhasználók által, a Webhelyen végrehajtott cselekménytípusokhoz, illetve a Webhely általuk történő igénybevételének módjához kapcsolódnak. Továbbá automatikusan rögzíthetjük az IP-címet (azaz, azt az egyértelmű címet, amely azonosítja a felhasználó eszközét az interneten), amelyet a szerverünk automatikusan azonosít. A böngészési adatok kizárólag a Webhely használatára vonatkozó anonim statisztikai információk megszerzése, valamint a Webhely helyes működésének ellenőrzése céljából kerülnek felhasználásra, feldolgozásukat követően pedig azonnal törölve lesznek. Ezek az adatok felhasználásra kerülhetnek a felelősség megállapítására is, a Webhely elleni, számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények esetén, illetve a jogaink védelme érdekében. A sütik jelen Webhely által történő használatára vonatkozó további tájékozódás céljából, tanulmányozhatja a Sütikre vonatkozó tájékoztatónkat a vonatkozó linken keresztül.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja
Cél Jogalap
A. A. A Társaság azért kezeli a felhasználó személyes adatait, hogy biztosítsa, hogy a Webhely naprakész legyen, és kielégítse a felhasználók igényeit, hogy elemezze, felülvizsgálja és fejlessze a Webhelyen kínált termékeket, illetve szolgáltatásokat, felhasználóbarát böngészést nyújtson a felhasználók részére, biztosítsa a Webhely használati feltételeinek betartását, a Webhely és felhasználói biztonságát, valamint a Társaság jogainak és-vagy vagyoneszközeinek védelmét. Az e célból felhasznált információk szigorúan anonimak maradnak, nem kerülnek felhasználásra a felhasználó azonosítására, és nem rendelődnek a felhasználók személyes . A. A. A Társaság e célokból, a vagyona, vállalkozása és jogai védelméhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítése miatt kezeli az adatokat.
B. B. A Társaság a felhasználó személyes adatait a jogszabályokból, rendeletekből, illetve az uniós jogból eredő kötelezettségek teljesítése céljából kezeli. B. B. A Társaság e célokból jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli az adatokat.

4. Az adatkezelés jellege
Az adatoknak a 3.A bekezdésben említett célokból történő kezelése automatikus és hallgatólagos az internetes továbbítási protokollokban.

5. Az adatok címzettjei
Kapcsolt vállalkozások, leányvállalatok. Abban az esetben, ha az a jelen Adatvédelmi irányelvben ismertetett célok eléréséhez szükséges, a Társaság a felhasználók személyes adatait kapcsolt, leány-, illetve anyavállalataival közli, amelyek esetleg az Európai Unión kívül találhatók.

Harmadik személy szolgáltatók. A felhasználók személyes adatait megosztjuk olyan harmadik személy szolgáltatókkal, amelyek adatfeldolgozóként járnak el a Webhely felhasználásának lehetővé tétele, és-vagy a szolgáltatásoknak a Webhely révén történő igénybevétele érdekében. Példaként e harmadik személyek lehetnek olyan – akár társult formában működő – szakértők is, akik/amelyek műszaki, kereskedelmi, illetve adminisztratív tanácsadást nyújtanak a Társaság részére, a jelen Adatvédelmi irányelvben ismertetett vállalkozásával és céljaival kapcsolatban, olyan vállalatok, amelyek azon IT infrastruktúra kezelésével és fenntartásával foglalkoznak, amelyen a Webhely alapul, valamint olyan ügynökségek, amelyek a Társaság nevében és képviseletében promóciós és marketing szolgáltatásokat végeznek.
Harmadik személyek jogi kötelezettség betartása esetén, illetve a Társaság jogainak védelme érdekében. A felhasználók személyes adatai közlésre kerülhetnek intézmények, bűnüldöző hatóságok, bírósági, közigazgatási, illetve szakhatósági szervek részére, jogi, illetve közigazgatási eljárás keretében, vagy jogi kötelezettség teljesítése, illetve jogaink – többek között bíróság előtti – védelme érdekében.

6. Külföldre történő továbbítás
Szükség lehet arra, hogy a Társaság – szolgáltatásoknak a felhasználók részére történő nyújtása, valamint a jelen Adatvédelmi irányelvben felsorolt egyéb célok megvalósítása érdekében – a felhasználók személyes adatait külföldre továbbítsa. Mielőtt az adatoknak az Európai Unión kívülre történő továbbítását végrehajtja, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban foglalt megfelelő óvintézkedéseket tesz – szerződéses jelleggel is – a továbbított személyes adatok védelmének, biztonságának és titkosságának garantálása érdekében (például az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket alkalmaz).

7. Adatok megőrzése
A felhasználók személyes adatait kizárólag annyi ideig őrizzük meg a jogi kötelezettségeknek megfelelően, amennyi szigorúan szükséges a szolgáltatások nyújtásához, illetve azon célok eléréséhez, amelyekből az adatokat gyűjtötték. Például, a jogviták esetén a védelemre való jogaink gyakorlásához szükséges személyes adatokat – úgymint egy szerződéshez, vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó személyes adatokat – a szolgáltatás nyújtása és-vagy a termék szolgáltatása megszűnésétől számított legfeljebb 20 évig őrizzük meg, a görög polgári törvénykönyvben foglalt elévülési idő szerint.

A fentieket nem érintve, a 3.A pont szerinti célokból a személyes adatokat a gyűjtésüktől számított 12 hónapot nem meghaladó ideig őrizzük meg.
Ezen időtartamot követően az adatok törlésre kerülnek, illetve anonimizáltakká válnak.

8. Adatbiztonság
A Társaság vállalja, hogy megóvja a felhasználók személyes adatai biztonságát, és betartja az alkalmazandó jogszabályok biztonsági rendelkezéseit, az adatok elvesztésének, törvénytelen, illetve törvényellenes felhasználásának, valamint az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek az elkerülése érdekében. Továbbá az információs rendszerek, valamint számítógépes programok oly módon kerülnek kialakításra, hogy minimalizálják a személyes és azonosító adatok felhasználását, amelyek kizárólag akkor kerülnek felhasználásra, ha a jelen irányelvben foglaltak szerint elérni kívánt mindenkori konkrét célokhoz szükségesek. A Társaság összetett és fejlett biztonságtechnológiákat és eljárásokat alkalmaz a felhasználók személyes adatai védelmének elősegítése érdekében. Például a személyes adatok tárolása ellenőrzött belépéshez kötött helyiségekben található biztonságos szervereken történik. A felhasználók a változások – így például az e-mail címük – közlésével segíthetnek a Társaságnak a személyes adataik frissítésében és kezelésében.

9. Adatvédelmi jogok
A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság által tárolt személyes adatokhoz hozzáférjen, azokat helyesbítse, illetve törölje, valamint jogosult arra, hogy bizonyos típusú adatkezelés ellen tiltakozzon, illetve azt korlátozza (ideértve az adatkezeléshez korábban adott hozzájárulás visszavonását is), valamint arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, automata eszközzel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog). Végül a felhasználó jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt nyújtson be. A fenti jogok gyakorlása nem jár költségekkel, ám amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az adatvédelmi jogoknak a felhasználó általi gyakorlása egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, fenntartjuk a jogot, hogy a kérelmező felhasználónak ésszerű, a kérelmével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulást számítsunk fel. Amennyiben élni kíván adatvédelmi jogaival, valamint a jelen Adatvédelmi irányelvvel kapcsolatos tájékoztatást, illetve felvilágosítást szeretne kérni, a Társasággal a következő e-mail címen léphet kapcsolatba:  privacy.gr@nexigroup.com.