Legal notice

Zásady Ochrany Osobných Údajov


Spoločnosť NEXI CENTRAL EUROPE. (Spoločnosť „NEXI CENTRAL EUROPE“) so sídlom na Röntgenovej 1, Bratislava - Petržalka 851 01, IČO: 31 372 074 (ďalej len „spoločnosť“, „my“ a „nás“) ako prevádzkovateľ údajov sa zaväzuje chrániť osobné údaje používateľa. Tieto Zásady ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) platia iba pre webovú stránku www.nexicentraleurope.com (ďalej len „stránka“).
Pred použitím stránky si starostlivo prečítajte Zásady ochrany osobných údajov.

1. Stránka
Hlavným účelom stránky je prezentovať služby a produkty spoločnosti a poskytovať používateľom detailné informácie o týchto službách ako aj o účtovnej závierke spoločnosti.
Zásady ochrany osobných údajov popisujú ako zhromažďujeme, používame a zdieľame osobné údaje, ktoré získame v dôsledku používania stránky používateľmi.
Keďže spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pridávať a odoberať funkcie zo stránky a z času na čas meniť ponúkané služby a/alebo produkty, spoločnosť môže kedykoľvek aktualizovať Zásady ochrany osobných údajov, pričom upozorní používateľov a návštevníkov stránky o vykonaných zmenách.
Keďže stránka môže umožniť prístup na webové stránky, ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť alebo tretie strany, upozorňujeme, že tieto Zásady ochrany osobných údajov neplatia pre takéto webové stránky a najmä, že spoločnosť nezodpovedá za ochranu osobných údajov spracúvaných takýmito tretími stranami.

2. Spracúvané údaje
Údaje z prehliadania. Údaje z prehliadania zahŕňajú všetky údaje zhromaždené automaticky prostredníctvom stránky a súvisia napríklad so všetkými typmi krokov vykonanými používateľmi na stránke a s tým, ako stránku používajú. Ďalej môžeme automaticky zaznamenať IP adresu (t. j. univokálnu adresu, ktorá identifikuje zariadenie používateľa na internete), ktorú náš server rozpoznáva automaticky. Údaje z prehliadania sa používajú výhradne na získavanie anonymných štatistických údajov o používaní stránky a na kontrolu jej správneho fungovania a po spracovaní sa okamžite vymažú. Tieto údaje sa môžu použiť aj na určenie zodpovednosti v prípade počítačových zločinov proti stránke alebo na ochranu našich práv. Viac informácií o používaní súborov cookie na tejto webovej stránke nájdete v Oznámení o používaní súborov cookie, na ktoré sa dostanete prostredníctvom príslušného odkazu.

3. Účel a právny základ spracovania
Účel Právny základ
A. Spoločnosť spracúva osobné údaje používateľa, aby zabezpečila, že stránka bude aktuálna a bude zodpovedať potrebám používateľov, na účel analýzy, preskúmania a zlepšovania produktov a služieb ponúkaných na stránke, poskytovania užívateľsky prívetivého prostredia pre používateľov na prehliadanie, na zabezpečenie súladu s podmienkami používania stránky, bezpečnosti stránky a jej používateľov a ochrany práv a/alebo majetku spoločnosti. Informácie používané na tento účel zostanú anonymné a nebudú použité na identifikáciu žiadneho používateľa, ani nebudú pridané k osobným údajom používateľov. A. .Spoločnosť spracúva údaje na tieto účely, aby dosiahla svoj oprávnený záujem ochrany svojho majetku, podnikania a svojich práv.
B. Spoločnosť spracúva osobné údaje používateľa, aby splnila povinnosti, ktoré jej ukladá zákon, nariadenia alebo legislatíva EÚ. B. Spoločnosť spracúva údaje na tieto účely, aby splnila svoje zákonné povinnosti.


4. Povaha spracovania údajov
Spracovanie údajov na účely uvedené v odseku 3.A je automatické a je obsiahnuté v protokole internetového prenosu.

5. Príjemcovia údajov
Pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti. Ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelov popísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, spoločnosť oznámi osobné údaje používateľov svojim pridruženým spoločnostiam, dcérskym spoločnostiam a materských spoločnostiam, ktoré sa môžu nachádzať mimo Európskej únie. 

Poskytovatelia služieb tretích strán. Osobné údaje používateľov zdieľame s používateľmi tretích strán, ktorí pôsobia ako spracovatelia údajov, aby sa umožnilo používanie stránky a/alebo získanie služieb prostredníctvom stránky. Takéto tretie strany môžu zahŕňať napríklad odborníkov, dokonca aj v pridruženej forme, ktorí poskytujú spoločnosti technické, obchodné alebo administratívne poradenstvo v súvislosti s jej podnikaním a účelmi, ako sa uvádza v Zásadách ochrany osobných údajov, spoločnosti, ktoré sa zaoberajú riadením alebo údržbou IT infraštruktúry, na ktorých sa nachádza stránka, a agentúry poskytujúce propagačné a marketingové služby v mene spoločnosti. 
Tretie strany v súlade s právnymi povinnosťami alebo na ochranu práv spoločnosti. Osobné údaje používateľov sa môžu oznámiť inštitúciám, orgánom činným v trestnom konaní, súdnym, správnym alebo regulačným orgánom, v kontexte právneho alebo správneho konania alebo na účel splnenia zákonnej povinnosti na ochranu našich práv, a to aj na súde. 

6. Prenos do zahraničia 
Na poskytovanie služieb samotným používateľom a na realizáciu iných účelov uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov môže byť potrebné, aby spoločnosť preniesla osobné údaje do zahraničia. Pred prenosom údajov mimo Európsku úniu spoločnosť príjme všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, a to aj v zmluvnej podobe, ktoré stanovujú platné právne predpisy o ochrane osobných údajoch, aby zabezpečila ochranu, bezpečnosť a dôvernosť prenášaných osobných údajov (napríklad zavedenie štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou).

7. Uchovávanie údajov
Osobné údaje používateľov uchovávame len po dobu nevyhnutne potrebnú na poskytovanie služieb alebo na dosiahnutie účelov, na ktoré boli zhromaždené, a v súlade so zmluvnými a/alebo zákonnými povinnosťami. 

8. Zabezpečenie údajov

Spoločnosť sa zaväzuje chrániť bezpečnosť osobných údajov používateľov a dodržiavať ustanovenia týkajúce bezpečnosti stanovené v platných právnych predpisoch, aby sa zabránilo stratám, neoprávnenému a nezákonnému použitiu údajov a neoprávnenému prístupu k údajom. Okrem toho sú informačné systémy a počítačové programy nakonfigurované tak, aby sa minimalizovalo používanie osobných a identifikačných údajov, ktoré sa používajú len v prípade potreby na konkrétne účely, ktoré sa z času na čas sledujú, ako je uvedené v týchto zásadách. Spoločnosť využíva viaceré pokročilé technológie zabezpečenia a postupy na podporu ochrany osobných údajov používateľov. Osobné údaje sú napríklad uložené na zabezpečených serveroch na miestach s riadeným prístupom. Používatelia môžu spoločnosti pomôcť aktualizovať a udržiavať ich osobné údaje tým, že jej oznámia prípadné zmeny, napríklad zmenu e-mailovej adresy.

9. Práva na ochranu
Používateľ má právo na prístup, opravu a vymazanie údajov, ktoré o ňom spoločnosť uchováva a ktoré sa ho týkajú, ako aj právo namietať proti určitým typom spracovania alebo takéto spracovanie obmedziť (vrátane práva odvolať už udelený súhlas na spracovanie), ako aj právo na zaslanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom formáte čitateľnom použitím automatického zariadenia (právo na prenosnosť údajov). V konečnom dôsledku má používateľ právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Uplatnenie si vyššie uvedených práv nie je spojené so žiadnymi nákladmi. Ak by sme však považovali uplatnenie si práv na ochranu osobných údajov zo strany používateľa za výslovne neodôvodnené alebo prehnané, vyhradzujeme si právo účtovať žiadajúcemu používateľovi primeraný príspevok za náklady súvisiace s jeho žiadosťou. Ak si chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, alebo ak chcete požiadať o informácie alebo objasnenie týchto Zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť na e-mailovej adrese: CE_DPO@nexigroup.com.